Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Obchodné podmienky


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Spoločnosti
Obchodné meno: Marta Matvijová - QSC
Miesto podnikania: Ovocinárska 17, 083 01 Sabinov
IČO:32928921
DIČ: SK 1020755571
Číslo živnostenského registra: 708-2354
Email: info@cestoviny.eu

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej stránke www.cestoviny.eu


Tieto obchodné podmienky spoločnosti Marta Matvijová - QSC(ďalej len „predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou alebo právnickou osobou (ďalej len „spotrebiteľ“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, ktorý je prevádzkovaný na adrese www.cestoviny.eu. Tieto obchodné podmienky taktiež určujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky www.cestoviny.eu.

Predávajúci má právo zmeniť či doplňovať tieto obchodné podmienky. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

I. Objednávka


Všetky ceny za jednotlivé druhy tovaru v internetovom obchode sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Ponúkané tovary a ich ceny ostávajú v platnosti po dobu, kým sú zobrazované v internetovom obchode. Internetový obchod obsahuje aj informácie o balení a prepravných nákladoch. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním platia iba pre prípad, že dodanie tovaru sa uskutočňuje vrámci Slovenska.

Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.cestoviny.eu písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop), telefonicky.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na ďiaľku.

Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť správne a pravdivé údaje a to meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne a faxové číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).  Pri objednávaní tovaru sú údaje poskytnuté spotrebiteľom považované predávajúcim za správne.

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

Objednávku prostredníctvom e-shopuspotrebiteľ môže odoslať aj prostredníctvom pripraveného formulára na stránke. Objednávka sa odošle stlačením tlačidla „Odoslať“. Údaje uvedené v tomto formulári sú predávajúcim považované za správne.

Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 48 hodín (pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom. Overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.

Predávajúci je oprávnený neuzatvoriť kúpnu zmluvu s osobami, ktoré pred tým podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).

Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku najneskôr pri overovaní objednávky predávajúcim. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

Spotrebiteľ súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté spotrebiteľovi pri použití týchto komunikačných prostriedkov (internetového pripojenia, telefónne poplatky) si hradí spotrebiteľ sám.


II. Dodacie lehoty


Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.

Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 1 do 30 dní od dátumu overenia objednávky.

Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

III. Cena, platobné podmienky a prepravné


Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné a prípadne cenu dobierky. Ak nie je uvedené inak, kúpnou cenou sa rozumejú aj náklady na dodanie tovaru.

Spotrebiteľ uhrádza platbou v hotovosti, dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho. Pri platbe v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru, v prípade prevodu/vkladu na účet predávajúceho je kúpna cena splatná pred dodaním tovaru. Pri bezhotovostnej platbe kúpnej ceny je záväzok spotrebiteľa splnení momentom pripísania úhrady na účet spotrebiteľa.

Predávajúci vystaví spotrebiteľovi daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom DPH.

Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:
a) vlastnou dopravou
b) dopravou predávajúceho
c) kuriérom (zasielateľskou službou) - cena je stanovená na základe ponuky kuriérskej spoločnosti a dohody s spotrebiteľm
d) cez Slovenskú poštu

Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky, prípadne predávajúci odporučí spotrebiteľovi lacnejší variant dopravy.IV. Preberanie tovaru


Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke. Ak je predávajúci povinný podľa uzavretej kúpnej zmluvy dodať tovar spotrebiteľovi na miesto určené spotrebiteľom, je spotrebiteľ povinný si tento tovar pri dodaní prevziať v dohodnutom termíne. Ak si ho neprevezme, je predávajúci oprávnený žiadať poplatok za uskladnenie podľa vzniknutých nákladov a zároveň má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

Spotrebiteľ je povinný nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.

V. Odstúpenie od zmluvy


Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.

Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.

Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

Predávajúci je oprávnený v lehote 10 dní od vrátenia tovaru tento tovar preskúmať, aby sa uistil, že vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný.

Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa skončenia lehoty na preskúmanie tovaru kúpnu cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu(vrátane ceny za prepravu) vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

Spotrebiteľ berie na vedomie, že pokiaľ vrátený tovar bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, predávajúci má nárok na náhradu škody, ktorá mu tým vznikla. Predávajúci je oprávnený započítať túto škodu jednostranne voči nároku spotrebiteľa na vrátenie kúpnej ceny.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:
a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:
a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b) zmenila sa cena dodávateľa produktu
c) vystavená cena produktu bola chybná


VI. Záruka a servis


Práva a povinnosti ohľadom zodpovednosti predávajúceho za chyby vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho sa riadia všeobecne platnými predpismi. Predávajúci zodpovedá za zhodu predávaného tovaru s kúpnou zmluvou. Pod zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že tovar má akosť a úžitkové vlastnostizmluvoupožadované,predávajúcim,výrobcom alebojehozástupcompopisované, alebo na základe nimivykonávanej reklamyočakávané,prípadneakosťaúžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, žezodpovedápožiadavkám právnychpredpisov , je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti azodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorú sa vecobvykle používa

Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv je stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby produktu. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná vrámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje - zastavaný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste resp. v týchto obchodných podmienkach.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

Adresa predávajúceho, kde je možné uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť:

Marta Matvijová – QSC   
Ovocinárska 17
083 01 Sabinov
Tel: 0917 254 600
Email: info@cestoviny.euVII. Ochrana osobných údajov


Právne vzťahy týkajúce sa ochrany osobných údajov sa riadia zákonom č. 428/2008 Z.z.  o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Spotrebiteľ dáva súhlas so spracovaním týchto svojich osobných údajov:
meno a priezvisko, IČO, DIČ, poštová a fakturačná adresa, telefónne a faxové číslo, e-mail.

Spotrebiteľ dáva súhlas so spracovaním svojich osobných údajov predávajúcemu pre účely realizácie práv a povinností kúpnej zmluvy a pre účely posielania informácií a obchodných správ predávajúcemu.

Spracovaním osobných údajov spotrebiteľa môže predávajúci poveriť tretiu osobu – spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje dané tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu spotrebiteľa.

Osobné údaje budú spracované po dobu neurčitú, buď v elektronickej podobe automatizovane alebo v tlačenej forme neautomatizovane.

Spotrebiteľ potvrdzuje, že bol poučený o tom, že poskytol osobné údaje dobrovoľne a že tie sú presné. Tiež prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov môže odvolať písomným oznámením doručeným na adresu predávajúceho.

V prípade, že sa spotrebiteľ domnieva, že predávajúci alebo spracovateľ spracuje jeho osobné údaje v rozpore s ochranou súkromného a osobného života spotrebiteľa alebo v rozpore so zákonom, hlavne keď sú jeho osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže požiadať predávajúceho o vysvetlenie. Navyše môže požadovať, aby predávajúci odstránil tento stav – ide o blokovanie, opravenie, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť spotrebiteľa oprávnená, predávajúci odstráni chybný stav. Ak predávajúci nevyhovie tejto žiadosti, spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.

Ak požiada spotrebiteľ o informáciu  o spracovaní svojich osobných údajov, predávajúci je povinný mu túto informáciu vydať. Predávajúci má právo na primeranú úhradu za poskytnutie takejto informácie neprevyšujúcu náklady potrebné na jej poskytnutie.

Spotrebiteľ súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službou, spoločnosťou alebo obchodných správ predávajúceho na svoju elektronickú adresu .

VIII. Záverečné ustanovenia


Celá korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej strane doručená písomne – elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom pošty. Spotrebiteľ uvedie svoju adresu svojej elektronickej pošty, kde chce túto komunikáciu dostávať.

Správa sa považuje za doručenú v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty. Integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zaistená certifikátom. Správa sa považuje za doručenú v prípade doručovania doručenia osobne alebo prostredníctvom pošty prevzatím zásielky adresátom. Správa sa považuje za doručenú v prípade doručovania osobne či poštou odoprením prevzatia zásielky, ak adresát odoprie prevziať túto zásielku. Správa sa považuje za doručenú v prípade doručovania prostredníctvom poštových služieb uplynutím doby 10 dní od uloženia zásielky a zaslaní výzvy adresátovi k prevzatiu uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to i v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.

Predávajúci je oprávnený k predaju tohoto tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu prevádza vrámci svojej pôsobnosti živnostenský úrad.

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Konštantínova 6, 080 01 Prešov 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 051/ 7721 597
fax č.: 051/ 7721 596
e-mail: pr@soi.sk

Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné prípadne sa takým stane, nastúpi miesto neho ustanovenie, ktorého zmysel sa tomuto neplatnému ustanoveniu najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je ovplyvnená platnosťostatných.

Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať spotrebiteľa k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ spotrebiteľ už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Spotrebiteľ berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti webovej stránky predávajúceho (vrátane fotografií ponúkaných produktov) sú chránené autorským právom.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z.v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.  
Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia aj príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.

Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku - telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 01. 11. 2011.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky